plock

Regulamin Miejsko-Ludowego Klubu Lekkoatletycznego Płock

 

Celem  Miejsko-Ludowego Klubu Lekkoatletycznego Płock jest:

 1. Planowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich chętnych, chcących korzystać z oferty w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta Płock.
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 3. Wykorzystanie sportu i rekreacji jako środków przeciwdziałania patologiom społecznym.
 4. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 

 1. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
 2. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto zaakceptuje deklarację członkowską, a w przypadku osób niepełnoletnich po wyrażeniu zgody oraz akceptacji deklaracji członkowskiej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Członek Klubu może korzystać z zajęć treningowych, organizowanych przez Klub.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest do :
  1. godnego reprezentowania Klubu,
  2. przestrzegania niniejszego regulaminu,
  3. przestrzegania regulaminu obiektów, na których odbywają się zajęcia,
  4. dbania o mienie Klubowe,
  5. wypełniania poleceń trenera, w szczególności tych, dotyczących kulturalnego zachowania się oraz realizacji programów treningowych,
  6. przestrzegania zasad fair-play podczas treningów oraz zawodów,
  7. uczestnictwa w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym.
 5.  Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego do uprawiania sportu.

 

OPŁATY CZŁONKOWSKIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Zajęcia treningowe odbywają się według harmonogramu widniejącego na stronie http://www.mlklplock.pl/terminarz/treningi w terminach wskazanych przez Klub z zastrzeżeniem, że Zajęcia nie odbywają się w święta, w przerwie świątecznej i dniach ustawowo wolnych od pracy oraz nie będą odrabiane w innych terminach. Zajęcia odbywają się w formie szkolenia stacjonarnego.
 2. Każdy członek klubu po akceptacji deklaracji członkowskiej dokonuje opłaty składki rocznej w wysokości 50 złotych, która jest ważna przez cały rok (liczony od momentu zaksięgowania). Wpłacona składka roczna nie podlega zwrotowi.
 3. Składka członkowska za miesiąc Zajęć raz w tygodniu wynosi 150 złotych lub dwa razy w tygodniu wynosi 200 złotych lub trzy razy w tygodniu wynosi 250 złotych lub cztery razy w tygodniu wynosi 300 złotych i uiszczana jest z góry najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca. Nieobecność członka klubu na Zajęciach nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty składki członkowskiej za dany miesiąc Zajęć.
 4. Wszystkie wpłaty składek są przekazane do Klubu wyłącznie przelewem na indywidualny rachunek bankowy : 63 1610 1335 2108 6402 5793 0001.
 5. Składka członkowska pobierana jest w stałej kwocie miesięcznej przez cały okres szkolenia w miesiącach wrzesień – czerwiec, bez okresu wakacji.
 6. Brak składki członkowskiej za jeden miesiąc Zajęć, może skutkować niedopuszczeniem do Zajęć członka klubu przez trenera w miesiącu kolejnym.
 7. W przypadku braku płatności części lub całości składki członkowskiej za co najmniej dwa miesiące Zajęć, Klub ma prawo do wykreślenia członka klubu z listy członków, przy czym powyższe nie wpływa na obowiązek uiszczenia przez członka klubu/opiekuna prawnego wszystkich powstałych zaległości w płatnościach. W przypadku dalszego braku płatności za powstałe zaległości, Klub podejmie czynności windykacyjne przewidziane przepisami prawa.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć treningowych, o czym członek klubu/opiekun prawny zostanie poinformowany.
 9. Członkowi klubu przysługuje prawo do wypowiedzenia członkostwa i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach, pod warunkiem złożenia oświadczenia w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej, najpóźniej jeden pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w którym członek klubu nie będzie uczestniczyć w Zajęciach.
 10. W przypadku wypowiedzenia, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału członka klubu w Zajęciach poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Rezygnacja z Zajęć po terminie, o którym mowa w pkt. 9, niezależnie od przyczyn, nie zwalnia z obowiązku dokonania opłat zgodnie z Regulaminem oraz nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.
 12. Rezygnacja z udziału członka klubu w części Zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej składki członkowskiej za dany miesiąc Zajęć, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części składki rocznej.
 13. Członek Klubu, który uczestniczył w Zajęciach przed rozpoczęciem wakacji, w danym roku kalendarzowym pozostaje Członkiem Klubu od września z koniecznością opłaty składki rocznej na nowy rok.

 

ORGANIZACJA ZAJEC TRENINGOWYCH

 

 1. Klub zapewnia, iż:
  1. w każdej grupie będzie wykwalifikowany trener,
  2. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone na specjalistycznych obiektach sportowych,
  3. obiekty sportowe, na których będą odbywać się Zajęcia stacjonarne, będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni sprzęt sportowy.
 2. Opiekun prawny wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia bądź filmy z członkami klubu oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku członka klubu utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach bądź filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów jak również publikacji wydawanych drukiem, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania.
 3. Decyzję, dotyczącą przydziału członka klubu do określonej grupy wiekowej podejmuje trener.
 4. Opiekun prawny zobowiązany jest do przesłania pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. aktualnego orzeczenia lekarskiego do uprawiania sportu członka klubu. W przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia, Opiekun prawny zobowiązany jest do ponownego przesłania aktualnego orzeczenia.
 5. Niezależnie od przesłanego orzeczenia lekarskiego, opiekun prawny zobowiązany jest przed pierwszymi Zajęciami do poinformowania trenera o stanie zdrowia członka klubu w celu zgłoszenia ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzjach lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu czynnego udziału w zajęciach sportowych.
 6. Opiekunowie prawni członków klubu proszeni są o bieżące informowanie trenera o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa w Zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach sportowych. Nieobecność członka klubu na Zajęciach nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty składki członkowskiej za dany miesiąc Zajęć, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części składki rocznej.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia członka klubu oraz jego udziału w Zajęciach.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez członków klubu wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego członka klubu na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć, zgodnie z:
 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Dane osobowe członków klubu oraz opiekunów prawnych członków klubu są przetwarzane przez MLKL PŁOCK z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Sportowej 3 wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Zajęć, to jest w celu rejestracji, identyfikacji członka klubu oraz zgłoszeń członka klubu w zawodach sportowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Opiekun prawny członka klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych członka klubu oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 4. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do MLKL Płock (ul. Sportowa 3, 09-402 Płock).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Miejsko-Ludowy Klub Lekkoatletyczny

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Mirosław Nisztor 600-424-573
 • Stanisław Nisztor 725-295-735
 • Kinga Nisztor 695-216-882

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

     ……………………………………………………………………….

Data  i podpis rodzica/opiekuna prawnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Partnerzy i sponsorzy

Polecamy

Facebook MLKLWszelkie prawa zastrzeżone © 2018 MLKL. Projekt i wykonanie: Hedea.pl